FARABİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Farabi Programı Genel Bilgilendirme
 • Farabi Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler katılabilir. Değişim, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü Farabi Değişim Programı Protokolü uyarınca başka bir yükseköğretim kurumunda sürdürmesini içerir. Öğrenci değişimi süresi, en az bir en fazla iki yarıyılı kapsar.

 • Yükseköğretim kurumları, gidilen kurumda geçirilen eğitim-öğretim dönemi faaliyetlerine tam tanınırlık sağlar.

 •  Farabi Değişim Programı Protokolü imzalamadan, Farabi Değişim Programına katılmak üzere öğrenci seçilemez.

 • Öğrenciler her bir eğitim öğretim kademesinde birer defa Farabi Değişim Programı değişimine katılabilirler. Ancak, bir öğrenci öğrenim hayatı boyunca sadece bir defa ve aynı akdemik yıl içerisinde bir yada iki dönem burslu Farabi Değişim Programı öğrencisi olabilir.

 •  Öğrencilerin kredilere dayalı ders yükleri, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunda aynı yarıyılda almaları gereken ders yükünden daha az olamaz. Değişimde ders sayısı değil derslerin kredileri dikkate alınır.

 • Kredilerin tamamlanmasında ders tekrarlarının önlenmesi amacıyla, alt ve üst sınıftan ders seçilebilir.

 • Burslu Farabi Değişim Programı Öğrencisi olma hakkını kazananlara, lisans öğrenimi gören öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre ödenmekte olan aylık burs miktarının bir buçuk katı burs ödenir.

 • Öğrenci bursunun tamamının %70 öğrenciye öğrenimi sırasında, %30'u ise öğrenicinin katılım belgesi ve başarı durumuna göre ödenir. Öğrencinin geri kalan burs miktarının ödemesi yapılırken, toplam bursunun %30'u ile çarpımının, öğrencinin başarılı olduğu derslerin toplam kredisinin almakla yükümlü olduğu derslerin toplam kredisine oranıyla çarpımından çıkan oran esas alınır.    Lisans öğrenimi gören öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre ödenmekte olan aylık burs miktarının bir buçuk katı tutarında burs ödenir.

 • Öğrenci ile değişimi gerçekleştiren yükseköğretim kurumu arasında “Yükümlülük Sözleşmesi” imzalanır.

 • Değişim sürecinin sonunda öğrenci, gidilen yükseköğretim kurumunda geçirdiği eğitim dönemine ilişkin not çizelgesi, katılım belgesi ve öğrenci nihai raporunu, en geç 15 gün içinde kendi yükseköğretim kurumuna teslim etmelidir. Yükseköğretim kurumu, öğrencilerin eksik veya hatalı evraklarının tamamlanması veya düzeltilmesi için 15 günden fazla olmamak üzere ek süre verir. Süresi içinde belgeleri tam olarak teslim etmemesi halinde, öğrencinin işlemleri geçersiz sayılır ve kendisine yapılan ödemelerin iadesi istenir.

 • Öğrenin protokolünde yapılacak değişiklikler, öğrencinin gittiği kurumun akademik yılının başlamasının ardından en geç 30 gün içinde yapılmalı ve taraflara bildirilmelidir.

 • Başarılı olunan derslerden tekrar sınava girilmez ve bu dersler tekrar alınmaz. Başarılı olunan tüm dersler Diploma Ekinde belirtilir. Başarısız olunan derslerin tekrarı kayıtlı bulunan kurumda yapılır. Gidilen kurumda ders tekrarı yapılamaz. Ancak, öğrenim protokolünde adı geçen dersin tekrarı yapılabilir.

 •  Gidilecek yükseköğretim kurumu, ilgili öğrenciyi değişim programına kabul ettiğine dair “Kabul Belgesi” ve programın tamamlanmasının ardından “Katılım Belgesi” düzenler.

 • Kabul belgesi aldığı halde mazeretsiz olarak eğitim-öğretime başlamayan öğrencilerin bursları ve değişim programlarına katılma hakları iptal edilir.

 • Kabul belgesi alan öğrenciler, kayıtlı oldukları kurumda kayıtlarını yenilemekle, katkı payını ödemekle ve gittikleri kuruma ise kayıt yaptırmakla yükümlüdürler. Bu kayıtları Farabi Değişim Programı Kurum Ofisi yapar.

 • Farabi Değişim Programına katılan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder.

 • Herhangi bir mazereti nedeniyle değişim programına katılamayan öğrenciler, mazeretlerinin sona ermesinin ardından programa katılabilirler.

 • Gittiği kurumda disiplin suçu işleyen öğrencinin soruşturması gidilen kurum tarafından yürütülür. Kendi üniversitesine bilgi verilir. Cezanın uygulama aşaması ise kendi üniversitesi tarafından yapılır.

 • Öğrenci değişimi için kendilerine ayrılan ödeneğin yetersiz kalması durumunda, yükseköğretim kurumları, Farabi Değişim Programı protokollerinde değişim için yeterli öğrenci kontenjanları bulunması şartıyla, kendi imkânlarını ya da başka kaynakları kullanarak öğrenci değişimini özel burslar yoluyla gerçekleştirebilecekleri gibi talep olması durumunda burssuz olarak öğrencilerin Farabi Değişim Programı faaliyetlerinden yararlanmasını da sağlayabilirler. Özel burslu ya da burssuz Farabi Değişim Programı öğrencileri için de bu Yönetmelik hükümleri geçerlidir.


Ekleme tarihi: 16-01-2019 10:45:41